AVG (Privacy)

De gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren in overeenstemming met de Federal Data Protection Act (BDSG), Telemedia Act (TMG), de General Data Protection Regulation van de Europese Unie (GDPR)
evenals andere gegevensbeschermingsregels met betrekking tot het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder Andrea Pieper informeren:

De websitebeheerder neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften:

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet over het algemeen beveiligingsrisico's met zich meebrengt.

1. Verantwoordelijk
De persoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en verzenden van uw gegevens in de zin van de BDSG en artikel 4 (7) van de AVG is

Andrea Pieper
Kloosterweg 10
45711-datums

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, gegevensverzameling in het kader van het gebruik van het aanbod van de website-exploitant of gegevensbescherming in het bedrijf van de website-exploitant,
neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres

info@chaletvermietung.de

2. Over gegevensbescherming
Gegevensbescherming beschermt persoonlijke gegevens. Volgens sectie 46 nr. 1 BDSG zijn persoonsgegevens informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door de toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer speciale kenmerken. Dit omvat informatie zoals uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres en alle gegevens die hieraan zijn gekoppeld. De websitebeheerder verzamelt dergelijke gegevens alleen op basis van uw voorafgaande toestemming of binnen het wettelijk kader voorzien in de BDSG of de AVG. U bepaalt zelf of en in hoeverre u persoonsgegevens vrijgeeft.

3. Verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens
een generaal
De websitebeheerder verwerkt in de regel alleen persoonsgegevens van gebruikers voor zover dit nodig is om een ​​functionele website en inhoud en diensten aan te bieden. De verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin om praktische redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

Voor zover de websitebeheerder de toestemming van de betrokken persoon verkrijgt voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, lit. een EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, wordt artikel 6 (1) verlicht. b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, artikel 6, lid 1, lit. c AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is artikel 6 par. 1 verlicht. d DSGVO als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van het bedrijf van de website-exploitant of een derde te vrijwaren en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan is artikel 6, lid 1, lit. f AVG als rechtsgrondslag voor verwerking.

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een bewaartermijn voorgeschreven door de genoemde normen verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens om een ​​contract af te sluiten of te vervullen.

b) Serverlogbestanden / informatief gebruik van het online aanbod
Als u het onlineaanbod van de websitebeheerder opent en dit puur voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt aan de websitebeheerder, verzamelt de websitebeheerder alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar de server verzendt. Als u het onlineaanbod wilt bekijken, verzamelt de websitebeheerder de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt 1, punt f AVG):

 • Uw IP-adres;
 • de datum en tijd van het verzoek;
 • het tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT);
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina);
 • Toegangsstatus / http-statuscode;
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval;
 • de website waar het verzoek vandaan kwam;
 • Je browser,
 • Uw besturingssysteem en zijn interface;
 • de taal en versie van de browsersoftware.

De op deze manier verkregen informatie wordt geanonimiseerd en statistisch geëvalueerd om de website van de websitebeheerder en de technologie erachter te optimaliseren (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lid 1 lit. f AVG). De op deze manier verkregen gegevens worden onmiddellijk na het einde van het gebruik geanonimiseerd. Vanaf dit moment is het niet meer mogelijk om conclusies over jou persoonlijk te trekken. De geanonimiseerde vorm van de informatie wordt verwijderd nadat de statistische analyse is uitgevoerd.b) Contactgegevens wanneer u contact met ons opneemt
U kunt contact opnemen met de websitebeheerder via de aangeboden contactmogelijkheden. De door u verstrekte persoonsgegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam, uw telefoonnummer, uw IP-adres, eventueel andere gegevens die worden verzameld wanneer u een contactformulier gebruikt) worden verwerkt zodat deze kunnen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden kunnen worden gebruikt.
Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het verzendproces en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. De gegevens die in deze context ontstaan, worden verwijderd nadat verwerking niet langer nodig is om het contactverzoek te verwerken. De wettelijke basis voor het verzamelen van deze gegevens is artikel 6, lid 1, clausule 1 lit. b AVG. Voor zover uw toestemming voor de verwerking is verkregen, is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, clausule 1 lit. een AVG.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen. De wettelijke basis voor de gegevens die op deze manier worden verwerkt, is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. Als het contact is gericht op het sluiten van een contract, is de rechtsgrond ook artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG. Gegevens die in deze context worden verzameld, worden verwijderd nadat verwerking niet langer nodig is om het contactverzoek te verwerken

c) Verwerking wanneer er wettelijke verplichtingen zijn
De websitebeheerder verzamelt, verwerkt en verzendt ook de bovengenoemde persoonlijke gegevens voor zover dit vereist is om deze te verzamelen of te verwerken volgens de wet of een gerechtelijk bevel. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. c AVG. In het bijzonder kan de websitebeheerder op grond van commerciële en fiscale voorschriften verplicht zijn om persoonsgegevens op te slaan. De wettelijke bewaarplicht kan oplopen tot 10 jaar. In het geval van wettelijke verwerkingsverplichtingen is de verwerkingsactiviteit beperkt tot het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

De doorgifte aan informatieplichtige staatsinstellingen en autoriteiten vindt alleen plaats in het kader van wettelijke informatieverplichtingen of indien de websitebeheerder bij rechterlijke uitspraak verplicht is informatie te verstrekken. De rechtsgrondslag voor een dergelijke overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, clausule 1 lit. c AVG.

d) Andere verzamelde gegevens
Bovendien verzamelt de websitebeheerder alleen persoonlijke gegevens als hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven (de wettelijke basis voor het verzamelen van deze gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. Gegevens zijn artikel 6, lid 1, punt 1, lit. c AVG). De gegeven toestemming kan te allen tijde met toekomstig effect worden ingetrokken.

e) Verwijdering van persoonlijke gegevens
Alle opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra de toestemming voor de verzameling is ingetrokken, kennis niet langer nodig is voor de verwezenlijking van het doel dat met de verzameling wordt nagestreefd, het doel is bereikt of is opgehouden te bestaan ​​en zolang de websitebeheerder niet verplicht is de gegevens te bewaren op grond van wettelijke bepalingen. Zo'n periode kan oplopen tot 10 jaar. Als uw persoonsgegevens onder een dergelijke termijn vallen, worden deze onmiddellijk na het verstrijken van de termijn verwijderd.

4. Rechten van de betrokkene
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de websitebeheerder:

a) Recht op informatie
U kunt de websitebeheerder om bevestiging vragen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u de volgende informatie opvragen bij de websitebeheerder:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
 • de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 • het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de websitebeheerder of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, lid 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In deze context kunt u verzoeken om geïnformeerd te worden over de passende garanties in overeenstemming met. Artikel 46 AVG om te worden geïnformeerd in verband met de doorgifte.

b) Recht op Berichtigung

U heeft recht op correctie en / of aanvulling jegens de websitebeheerder als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De websitebeheerder moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

c) Recht op beperking van verwerking
U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

 • als u de juistheid van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, betwist gedurende een periode die de websitebeheerder in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;
 • de verwerking is onwettig en u weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;
 • de websitebeheerder heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de websitebeheerder zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Unie of een lidstaat.

Als de verwerkingsbeperking is beperkt volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de websitebeheerder geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

d) Recht op Löschung
schrapping verplichtingen
U kunt de verantwoordelijke verzoeken om uw persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen, en de websitebeheerder is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd. Art. 6 par. 1 lit. a of artikel 9, lid 2, lit. een AVG, en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
 • Je bent een juweeltje. Art 21 para. 1 DSGVO bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u legt een juweeltje. Art 21 para. 2 DSGVO bezwaar tegen de verwerking.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het verwijderen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de websitebeheerder is onderworpen.
 • De persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8 par. 1 DSGVO.

Informatie aan derden
Als de websitebeheerder de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1, AVG, neemt hij passende maatregelen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om die de persoonsgegevens verwerken, dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht om alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

uitzonderingen
Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist volgens de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de websitebeheerder is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag die is overgedragen aan de websitebeheerder;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9, lid 2, lit. h en i, evenals artikel 9, lid 3 AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden vlg. Art. 89 lid 1 AVG, voor zover het recht genoemd onder punt a) de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig aantast, of
 • claims doen, uitoefenen of verdedigen.

e) Recht op Unterrichtung
Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de websitebeheerder hebt ingeroepen, is de exploitant verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit blijkt niet mogelijk of vergt een onevenredige inspanning.

U hebt het recht om door de websitebeheerder over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u, die u aan de websitebeheerder hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de websitebeheerder aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lit. a AVG of artikel 9, lid 2, lit. een AVG of op een contract volgens. Art. 6 par. 1 lit. b AVG is gebaseerd op en
 • de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Door dit recht uit te oefenen, hebt u ook het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks van de websitebeheerder naar een andere verantwoordelijke te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag de vrijheden en rechten van andere mensen niet aantasten.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak die van algemeen belang is of die wordt uitgevoerd in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat is overgedragen aan de websitebeheerder.

g) recht op
U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f DSGVO vindt plaats om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De websitebeheerder zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij - de uitoefening van uw recht op verzet door middel van geautomatiseerde processen waarin technische specificaties gedefinieerd - ongeacht richtlijn 2002 / 58 / EG.

h) Recht op Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

i) Automatisering Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing

 • is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de websitebeheerder,
 • is toegestaan ​​op basis van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de websitebeheerder is onderworpen en deze wetgeving bevat passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens volgens artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, lit. a of g AVG is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

In het geval van de uitvoering van het contract of de uitdrukkelijke toestemming, neemt de websitebeheerder passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om tussenkomst van een persoon van de kant van de websitebeheerder te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten. gehoord.

j) Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Niettegenstaande een anders administratieve of juridische procedures, heb je het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van werk of de plaats van de vermeende schending te bereiken als je van mening dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de DSGVO tegendeel.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht werd ingediend, de klager over de status en de resultaten van het bezwaar tot en met de mogelijkheid van een gerechtelijk beroep op grond van art. 78 DSGVO.

k) Uitoefening van rechten
Om de bovengenoemde rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met


info@chaletvermietung.de


Het is ook mogelijk om verzoeken om informatie, correctie, blokkering of verwijdering schriftelijk naar de exploitant van de website te sturen in overeenstemming met de voorgaande leden. Richt uw brief aan:

Andrea Pieper
Kloosterweg 10
45711-datums

5. Gebruik van cookies
De websitebeheerder maakt in zijn online aanbod gebruik van zogenaamde "cookies". Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen en wordt gebruikt om statistische informatie op te slaan. Het wordt toegewezen aan de browser die u op uw harde schijf gebruikt. Het wordt gebruikt om de websitebeheerder bepaalde informatie te verstrekken. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

De cookie bevat informatie over uw besturingssysteem, uw internetbrowser, uw IP-adres, de eerder bezochte websites en de tijd. Een cookie wordt van de website naar uw computer gestuurd en daar tijdelijk opgeslagen. Als u het online aanbod opnieuw gebruikt, stuurt uw browser de cookie terug naar de server (permanente cookie).

De op deze manier ontvangen informatie kan door de server worden geëvalueerd en zo bijvoorbeeld de navigatie op de website vergemakkelijken. De op deze manier verzamelde informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden, om het onlineaanbod, de websitebeheerder en de veiligheid van het onlineaanbod te optimaliseren. (De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.) Deze informatie wordt anoniem verzameld en maakt het niet mogelijk om conclusies over uw persoon te trekken.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen. Wijzig hiervoor de instelling van uw internetbrowser, d.w.z. het programma dat wordt gebruikt om internetpagina's te bekijken (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome of Safari). Gebruik de help-functie van uw browser voor een nauwkeurigere beschrijving van hoe u het gebruik van cookies in uw browser verbiedt.

6. Script- en lettertypebibliotheken

a) Google-weblettertypen
Google-weblettertypen zijn script- en lettertypebibliotheken die worden aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ("Google"). Ze worden overgebracht naar het cachegeheugen van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype. De cache is het tijdelijke geheugen van uw browser dat lokaal op uw apparaat wordt opgeslagen en daar met regelmatige tussenpozen wordt verwijderd. Handmatige verwijdering in uw browser is ook mogelijk. Gebruik voor meer informatie de help-functie van uw browser.

Bij het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekbeheerder tot stand gebracht. Het is mogelijk dat de exploitant van de bijbehorende bibliotheken (hier Google) gegevens verzamelt. Dit kunnen met name de gegevens zijn die worden beschreven in de sectie "Verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens" (1).

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-framework

b. Adobe Typekit
De exploitant van de website gebruikt het programma Adobe Typekit voor de visuele vormgeving van het online aanbod. Typekit is een dienst die wordt aangeboden door Adobe Systems Inc., 45 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS ("Adobe"), die de websitebeheerder toegang geeft tot een lettertypebibliotheek. Om de lettertypen die door de website-exploitant worden gebruikt, te integreren, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het voor de website vereiste lettertype downloaden. Hierdoor krijgt Adobe de informatie dat het online aanbod van de websitebeheerder is geopend vanaf uw IP-adres. Adobe Typekit wordt gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van het online aanbod van de websitebeheerder. (De wettelijke basis voor het verzamelen van gegevens door Adobe is artikel 6, lid 1, punt f AVG).

Meer informatie over Typekit is te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Adobe, die u hier kunt openen:

https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Adobe heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-framework)

7. Soziale Medien

a) Integratie van Google Maps
De exploitant van de website maakt gebruik van het aanbod van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ("Google"), Google Maps. Dit betekent dat interactieve kaarten direct op de website kunnen worden weergegeven. Hierdoor kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

Wanneer u de website bezoekt waarop het Google-aanbod is geïntegreerd, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van het online-aanbod van de websitebeheerder hebt geopend. Bovendien worden de gegevens beschreven onder "Verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens" (1) verzonden. De acquisitie wordt gebruikt om u in staat te stellen een beschrijving te geven van de locatie, geografische traceerbaarheid en een routebeschrijving naar de vestigingsplaats van de websitebeheerder (de wettelijke basis voor het verzamelen van deze gegevens is artikel 6, lid 1, punt 1, punt f), AVG). De enquête vindt plaats ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u via Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing aan uw profiel op Google niet wilt, moet u uitloggen voordat u naar de subpagina van de website gaat. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en / of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op deze website. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps en de bijbehorende gegevensverzameling is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar u moet wel contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-framework.